Google+ Badge

เด็กอนุบาลพูดภาษาอังกฤษได้

Translate

ธรรมะชำระใจ

น่าอายเด็ก

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555

เฉลย utq

Posttest UTQ-2133 การบูรณาการสู่พหุปัญญา
1. ข้อใดไม่ใช่ ความหมาย ของปัญญาตามแนวคิดของ Howard Gardner
. ปัญญาคือความสามารถในการแก้ปัญหา
. ปัญญา คือความสามารถในการแสดงออก
. ปัญญาคือความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
. ปัญญา คือ ความสามารถที่จะมีส่วนเกื้อกูลสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมของตน
2. “..ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพคำกล่าวดังกล่าวเป็นข้อความจากไหน
. จุดเน้นของ สพฐ.
. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2551
. ..บ การศึกษาแห่งชาติ พ..2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) .. 2545 มาตรา 22
. ..บ การศึกษาแห่งชาติ พ..2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) .. 2545 มาตรา 23
3. ข้อใดไม่ใช่ แนวทางของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
. การท้าทายให้ผู้เรียนอยากรู้
. การสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้
. การเน้นความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก
. การสอนสิ่งที่ไกลตัวผู้เรียนให้รู้กว้างมาก ๆ
4. ตารางแสดงรายละเอียดของการวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ อยู่ในส่วนใดของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา
. ขั้นการวิเคราะห์ผู้เรียน
. ขั้นการนาเข้าสู่บทเรียน
. ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
. ขั้นการจัดทาเอกสารตามองค์ประกอบของแนวทาง ฯ
5. “ผังการวางแผนไม่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการใด
. การบูรณาการสาระการเรียนรู้
. การออกแบบ 1 หน่วยการเรียน
. การออกแบบสาหรับ 1 แผนการจัดการเรียนรู้
. การจัดทาเอกสารตามองค์ประกอบของแนวทาง ฯ
6. “ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คือขั้นลำดับที่เท่าไรของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา
. ขั้นที่ 1
. ขั้นที่ 2
. ขั้นที่ 3
. ขั้นที่ 4
7. ถ้ามีผู้วิจัยคนหนึ่งต้องการนำแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญาไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ตัวแปรตามของการศึกษา คือข้อใด
. ผลสัมฤทธิ์
. การคิดสร้างสรรค์
. การคิดอย่างมีวิจารณญาน
. เป็นไปได้ทั้งข้อ ก-
8. ขาว อธิบายให้แดงฟังว่าถ้าจะวาดรูปให้สัตว์ให้สวยต้องมีการสเก๊ตภาพก่อน โดยเริ่มลงเส้นดินสอจากเบาไปหาหนัก ต้องเขียนโครงร่างของสัตว์ตามแบบ และใจเย็นในการลงปลายดินสอของเส้นขนแต่ละเส้นวิธีการอธิบายของขาวแสดงว่าเขามีปัญญาพิเศษ ด้านใด
. ด้านตรรกะ
. ด้านวาจา/ภาษา
. ด้านมิติสัมพันธ์
. ด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น
9. บุคคลที่มีความสามารถในการรักที่จะค้นคว้าและทำงานกับสิ่งที่เป็นนามธรรม เป็นบุคคลที่มีปัญญาพิเศษในด้านใด
. ด้านตรรกะ
. ด้านธรรมชาติ
. ด้านมิติสัมพันธ์
. ด้านการรู้จักตนเอง
10. การนำคิดเรื่องพหุปัญญาไปใช้ในการจัดการศึกษา ควรเป็นไปในลักษณะใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
. แนวทางที่มุ่งพัฒนาความฉลาดเฉพาะทาง
. แนวทางที่มุ่งพัฒนาความฉลาดอย่างรอบด้าน
. แนวทางที่มุ่งพัฒนาความฉลาดในอย่างรอบด้านตามวิถีการเรียนรู้ของแต่ละคน
. แนวทางที่มุ่งพัฒนาความฉลาดเฉพาะทางและพัฒนาความฉลาดอย่างรอบด้านสลับกันตามวัย
11. คนที่มีอาชีพเป็นนักการเมือง แสดงว่าเป็นคนที่มีปัญญาพิเศษด้านใด
. ด้านตรรกะ
. ด้านมิติสัมพันธ์
. ด้านสัมพันธ์ผู้อื่น
. ด้านการรู้จักตนเอง
12. ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญาที่นำมาเสนอ เป็นบูรณาการแบบใด
. การบูรณาการภายในวิชา
. การบูรณาการระหว่างวิชา
. การบูรณาการภายในวิชา และการบูรณาการระหว่างวิชา
. การบูรณาการภายในวิชา หรือการบูรณาการระหว่างวิชา
13. ถ้าต้องการพัฒนาปัญญาด้านสัมพันธ์ผู้อื่นแก่ผู้เรียน ผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังข้อใด
. การเล่นเกม
. การให้เล่านิทาน
. การฝึกให้ตั้งจุดมุ่งหมาย
. การพาไปเยี่ยมชมแหล่งสัตว์เลี้ยง
14. หัวข้อใดในตารางแสดงรายละเอียดของการวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญาที่เกิดจากการบูรณาการและสอดแทรกพฤติกรรมพัฒนาพหุปัญญาไว้ และนำไปเขียนในแผนการจัดการเรียนรู้ในลำดับต่อไป
. พหุปัญญา
. กิจกรรมการเรียนรู้
. การบูรณาการสาระวิชา
. องค์ประกอบที่ประเมินผลการเรียนรู้
15. ข้อใดหมายถึงเอกสารตามองค์ประกอบของแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา ที่ผู้สอนต้องเตรียมการไว้
. ผังการวางแผน และแผนการจัดการเรียนรู้
. ผังการวางแผน และตารางแสดงรายละเอียดของการวิเคราะห์แผนฯ
. ตารางแสดงรายละเอียดของการวิเคราะห์แผนฯ และแผนการจัดการเรียนรู้
. ผังการวางแผน ตารางแสดงรายละเอียดของการวิเคราะห์แผนฯ และแผนการจัดการเรียนรู้
16. ข้อใดเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง
. การเข้ากลุ่ม
. การให้เหตุผล
. การแสดงความรู้สึก
. การเขียนแผนที่ความคิด
17. ข้อใดที่แสดงถึงคนที่มีปัญญาพิเศษแตกต่างจากคนอื่น
. ฉันชอบการไปเที่ยวตามสวนสาธารณะ และสันทนาการกลางแจ้ง
. มักจะมีคนมาขอคาแนะนา ปรึกษาในที่ทางาน หรือเพื่อนบ้านจากฉันเสมอ
. เมื่อฉันมีปัญหา ฉันมักจะหาคนช่วยมากกว่าที่จะพยายามแก้ปัญหาด้วยตนเอง
. ฉันชอบกีฬาประเภทกลุ่ม เช่น แบดมินตัน, วอลเลย์บอล หรือ ซอฟบอล มากกว่ากีฬาประเภทเดี่ยว เช่น ว่ายน้าหรือ วิ่งเหยาะ ๆ
18. จุดเด่นของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา คือ
. กระบวนการบูรณาการ
. เน้นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรายบุคคลชัดเจน
. ผู้เรียนได้เรียนรู้ปัญญาหลายๆด้านในขณะเรียน
. เน้นผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยอาศัยองค์ความรู้เดิม
19. ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญาผู้สอนมีบทบาทสำคัญหลายด้าน มีด้านหนึ่งที่สำคัญมากและกำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ คือบทบาทด้านใด
. การศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร
. การสร้างหน่วยการเรียนรู้
. การสร้างความตระหนัก
. การจัดทาเอกสารตามองค์ประกอบของแนวทางการจัดการเรียนรู้
20. “การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องคำนึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญาข้อความข้างต้นเป็นข้อความสำคัญ ปรากฏอยู่ใน
. จุดเน้นของ สพฐ. .. 2554
. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2551
. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.. 2551
. ..บ การศึกษาแห่งชาติ พ..2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) .. 2545__